----------------------
بازی رفت نیمه نهایی چمپیونزلیگ


3 شنبه 29 فروردین 91

ساعت:23:15 

استادیوم:آلیانس آرنا

--------------------

****************************

1TV (georgia)
2BE
Al Jazeera Sport +3
Al Jazeera Sport +4
Al Jazeera Sport +7
Al Jazeera Sport +8
bTV Action
C+ France
Club RTL
CT4 Sport
Dolce Sport
DRTV International
Federalna TV
Iran TV3
Kanal 5 (macedonia)
Kanal A (slovenia)
Khabar TV
Lider TV
MEGA Channel
Moldova 1
Nederland 3
nSport
ORF Eins
ORTM (mali)
RSI La 2
RTi 1 (Côte d’Ivoire)
RTRS
RTS 1 (serbia)
RTS Deux
SAT.1 (austria)
SAT.1 (germany)

SF zwei
Sky Calcio 1
Sky Sport 1 (germany)
Sky Sport 1 (italy)
Sky Sports 2 (uk/ireland)
Star (turkey)
SuperSport 1 [DigitAlb]
TV2 (hungary)
TV3 Ireland
TVE La Primera
TVE La Primera SAT
TVR 1
Viasat 1 (ghana)
Viasat Football (norway)
Viasat Football (sweden)
Viasat Sport Baltic
~ Al Jazeera Sport HD1
~ Dolce Sport HD
~ Nederland 3 HD
~ nSport HD
~ ORF Eins HD
~ RTS Deux HD
~ SAT.1 HD
~ SF Zwei HD
~ Sky Calcio HD1
~ Sky Sport 1 HD (germany)
~ Sky Sport 1 HD (italy)
~ Sky Sports 2 HD (uk/irl)
~ Star TV HD (turkey)
~ SuperSport 1 HD [DigitAlb]
~ TVR HD
~ Viasat Football HD (swe)
~ Viasat Sport HD (norway)
شبکه راه فردا افغانستان

------------------------------------
چند نکته:

* شبکه های قرمز رنگ Free و شبکه های مشکی با کارت قابل دسترس هستند .

--------------------------